Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KLINIKĘ PIĘKNA A.BUJNOWSKA

§1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Klinikę Piękna A.Bujnowska zwana dalej „Kliniką”.
 2. Klinika zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zabiegu po uprzednio wyrażonej Zgodzie przez pełnoletniego klienta. Zgoda jest podpisywana przed wykonaniem zabiegu, w siedzibie Kliniki, wraz z Wywiadem oraz Akceptacją Regulaminu.
 3. Klient który nie ukończył 18 lat, może zostać poddany zabiegom, za uprzednio wyrażoną zgodą przez przedstawiciela ustawowego.
 4. Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.
 5. Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych usług. Aktualna oferta znajduje się na stronie internetowej Kliniki pod adresem klinikabujnowska.pl.
 6. Klinika zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu bądź jego całkowitego odwołania w przypadku spóźnienia się przez Klienta na omówioną wizytę.
 7. Klinika zastrzega sobie prawo do opóźnienia po stronie Kliniki z uwagi na to, iż każdy zabieg wymaga indywidulanego podejścia do klienta. W przypadku opóźnienia z winy Kliniki żaden z etapów zabiegu nie zostanie skrócony.

§ 2 Ceny, promocje , rabaty

 1. Zabiegi wykonywane są według cen ustalonych przez Klinikę obowiązujących w dniu wykonywania usługi,  aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej Kliniki.
 2. Za usługi świadczone przez Klinikę klient może dokonać płatności gotówką, kartą płatniczą bądź voucherem.
 3. Promocje oraz rabaty oferowane przez Klinikę nie łączą się.
 4. Aktualne promocje i rabaty, wraz z ich zasadami i regułami znajdują się na stronie internetowej Kliniki oraz na FB i/lub Instagramie.
 5. Klient rezerwując wizytę, podpisując Zgodę na zabieg z Kliniką jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się oraz akceptuję treść niniejszego Regulaminu.

§3 Zasady rezerwacji

oraz wykonywania zabiegów

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu z klientem przeprowadzany jest Wywiad w toku którego wyklucza się wszelkie przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o wszelkich przebytych chorobach, przyjmowanych lekach oraz przeciwwskazaniach do zabiegu o których jest świadomy.
 3. Rezerwacji należy dokonywać bezpośrednio w siedzibie Kliniki bądź telefonicznie pod numerem telefonu widniejącym na stronie internetowej Kliniki, albo za pomocą FB lub Instagrama.
 4. Odwołanie wizyty przez klienta może nastąpić maksymalnie na 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty.
 5. Klient dokonując rezerwacji terminu usługi obowiązany jest uiścić przedpłatę w wysokości 100 zł. Kwota jest bezzwrotna jeżeli odwołanie wizyty nastąpi w okresie krótszym niż wskazany w pkt 4 §3 niniejszego Regulaminu.
 6. W sytuacji  przepisania przez klienta planowanej wizyty na nowy termin,  w terminie krótszym niż 3 dni robocze zwrot kwoty 100 zł uiszczonej podczas rezerwacji nie obowiązuje. Klient obowiązany jest uiścić ponownie kwotę 100 zł tytułem przedpłaty.
 7. Klinika nie uwzględnia żadnych sytuacji nadzwyczajnych uprawniających do odwołania wizyty w terminie krótszym niż 3 dni robocze. Klinika nie zwraca kwoty 100 zł uiszczonej podczas rezerwacji zabiegu w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 3 dni robocze.
 8. Przy odwołaniu wizyty w terminie dłuższym niż 3 dni robocze przed planowaną wizytą możliwy jest zwrot przedpłaty lub zmiana terminu wizyty.
 9. Klient obowiązany jest do stosowania wszelkich zaleceń po zabiegowych przekazanych podczas zabiegu w celu osiągnięcia zamierzonych efektów zabiegu. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów w przypadku nie zastosowania się przez klienta do zaleceń.

§4 Serie zabiegowe

 1.  W sytuacji zakupu przez Klienta serii zabiegowej należy z góry ustalić       terminy wszystkich wizyt.
 2. Odwołanie przez Klienta każdej wizyty z serii zabiegowej może nastąpić maksymalnie na 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty.
 3. Powyższa zasada ma zastosowanie także w sytuacji gdy Klient ma zaplanowanych kilka wizyt w tym samym tygodniu.
 4. W przypadku przepisania przez Klienta planowanej wizyty na nowy termin,  w terminie krótszym niż 3 dni robocze zwrot kwoty 50 zł uiszczonej podczas rezerwacji nie obowiązuje. Klient obowiązany jest uiścić ponownie kwotę 50 zł tytułem przedpłaty za każdą z odwołanych wizyt.
 5. Klinika zastrzega sobie możliwość uwzględnienia tylko dwóch zmian terminów wizyt z przyczyn leżących po stronie Klienta.

§5 Voucher

 1. Voucher umożliwia realizację wybranych przez klienta usług znajdujących się w ofercie Kliniki.
 2. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od dnia zakupu przez klienta, do ostatniego dnia kalendarzowego szóstego miesiąca.
 3. Voucher wydawany jest przez Klinikę w formie papierowego zaproszenia, na okaziciela, w treści którego znajdują się informację odnośnie realizowanej usługi bądź dokładnie określonej kwoty.
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. W sytuacji gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej usługi nadwyżka nie podlega zwrotowi w gotówce.
 5. Jeżeli wartość realizowanych przez klienta usług przekroczy wartość vouchera, klient obowiązany jest pokryć powstałą nadwyżkę zgodnie z cennikiem obowiązującym w Klinice w dniu realizacji vouchera.
 6. Klinika zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy zabiegów wchodzących w zakres vouchera.
 7. Warunkiem zrealizowania przez klienta vouchera jest skontaktowanie się z Kliniką telefonicznie bądź osobiście w celu umówienia dokładnego terminu realizacji vouchera.
 8. Klient jest uprawniony do zmiany terminu realizacji vouchera jednakże musi to nastąpić maksymalnie na 3 dni robocze przed planowaną realizacją. W sytuacji odwołania przez klienta zaplanowanej wizyty na mniej niż 3 dni, Klinika zastrzega sobie prawo do odjęcia 50 zł od kwoty vouchera.
 9. Voucher należy przedłożyć w recepcji Kliniki przed planowanym zabiegiem.
 10. Klinika zastrzega sobie prawo do sprawdzenia autentyczności vouchera przed przeprowadzeniem usług. 

§6 postanowienia końcowe

 1. Niewykonanie zabiegu z winy klienta zgodnie z ustalonym terminem jest równoznaczne z utratą jego ważności.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Kliniki dokonane przez Klienta odpowiada on bez ograniczeń.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Klinice oraz na stronie internetowej Kliniki pod adresem  klinikabujnowska.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.06.2021

Dostępne zabiegi

Naturalne modelowanie ust

Brak dostępnych zabiegów.

Dostępne zabiegi

Autologiczna regeneracja skóry